edit.az
Forum - En Maraqlı Mövzular ve Fikirler
    

Hikmət Babaoğlu - SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Yerleşdirdi: Feriska(05.02.2015 / 13:53)
Oxunmuş: 1374 | | Like: 0

Dərc olunmuş əsas elmi və tədris metodiki işlərin siyahısı, İSİ jurnallarında bütün
məqalələrin adları
(Azərbaycan dilində)

1. İnsan hüquqları və demokratik azadlıqlar.

“Dirçəliş XXI əsr”. № 46, Bakı-2001. səh. 116-123
2. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının Konstitusiya əsasları.

“Dirçəliş XXI əsr”. № 69, Bakı-2003. səh.162-171
3. Azərbaycanda demokratikləşmə şəraitində ombudsman təsisatının təşəkkülü xüsusiyyətləri.

AMEA “Fəlsəfə və siyasi–hüquq tədqiqatlar institutu .
“Politologiya şöbəsi”. Sosial-siyasi problemlər. X buraxılış, Bakı-2004. səh. 61-64
4. Demokratik cəmiyyətdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi vasitələri.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.
“Heydər Əliyevin zəngin siyasi, mənəvi irsi ümummilli sərvətimizdir”
mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının Tezisləri. Bakı-2004. səh. 76-79
5. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi siyasətinin əsas istiqamətləri.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yaninda Dövlət İdarəçilik
Akademiyası. “Heydər Əliyevin zəngin siyasi, mənəvi irsi ümummilli
sərvətimizdir” mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının Tezisləri.
Bakı-2004. səh. 72-75
6. Azərbaycan Respublikasında ombudsman təsisatının yaradılması və fəaliyyəti prinsipləri.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi: Bakı Slavyan Universiteti
Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı-2005. səh. 336-338
7. İslam mədəniyyəti və Qərb demokratiyası. AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu.

“Hikmət” Elmi araşdımalar toplusu. № 8, Bakı-2006. səh.62-70
8. Torpaq islahatlarının sosial-siyasi aspektləri.

“Dirçəliş XXI əsr”, № 112-113, Bakı-2007. səh. 240-245
9. İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinin Azərbaycan təcrübəsi.

AMEA. “Məruzələr” Tom LXIII Cild № 4 Bakı-2007. səh. 148-155
10. Müasir Azərbaycanın Dövlət Quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir.

“Heydər Əliyev və Azərbaycan”. Bakı-2008. səh.801-807
11. Müasir Azərbaycanda milli şüurun və dövlətçilik ideologiyasının formalaşmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu.

“Heydər Əliyev ideyaları XXI əsrdə, Azərbaycanın inkişaf yolu” Bakı-2009. səh. 242-251
12. Müasir beynəlxalq siyasi proseslərə qlobal iqtisadiyyatın təsiri imkanları.

“Pedoqoji Universitet Xəbərləri” Bakı-№ 6-2009. səh. 108-112
13. Müasir beynəlxalq siyasi proseslərin fəal iştirakçıları kimi beynəlxalq Qeyri-Hökümət Təşkilatlarının mahiyyəti.

“Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə” № 4(28). Bakı. 2009. səh. 152-157
14. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində neft amili.

“Tarix və onun probləri” № 4. Bakı. 2009. səh. 140-143
15. Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərin fəal iştirakçısına çevrilməsi prosesi.

“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” № 1 Bakı 2009. səh.145-149
16. İnformasiya dövrünün dövlətləri və onların müasir siyasi proseslərdə rolu.

“Dirçəliş XXI əsr” № 141-142. Bakı 2010. səh. 268-273
17. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının başlıca istiqamətləri və əsas xüsusiyyətləri.

«Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli» Bakı 2010. səh. 569-580
18. Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyəsinin əsas metodları.

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” tarix və ictimai elmlər seriyası.
№ 1 (29). Naxçıvan 2010. səh. 67-70
19. Beynəlxalq münasibətlərin və müasir dünya siyasətinin öyrənilməsinin metodoloji əsasları.

Azərbaycan Dillər Universiteti. “Elmi xəbərlər” № 2 Bakı-2010. səh.272-277
20. Müasir dövrdə qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin xüsusiyyətləri və Azərbaycan.

“Pedaqoji Universiteti Xəbərləri” № 3. Bakı-2010 səh.146-151
21. Beynəlxalq siyasi proseslərin təbiəti.

“Pedaqoji Universitet Xəbərləri” № 4. Bakı-2010 səh.182-187
22. Beynəlxalq münasibətləri nəzəriyyəsinin əsas metodları.

“Elmi Əsərlər” №1 (29). Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2010. səh.67-70
23. Nato-nun müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu.

Tarix və onun problemləri. № 1 Bakı-2011. səh.121-124
24. Beynəlxalq münasibətlərdə yeni avrasiyaçılıq faktoru və Azərbaycan avrasiyada üzvi bütövlük, simmetrik inteqrasiya və millətlərarası paritet münasibətləri təmin edən faktor kimi.

“GEO Strateqiya № 05(05) “Azərbaycan” nəşriyyatı. iyul 2011 səh.61-64
25. Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas tipləri. Bakı Universitetinin xəbərləri.

Humanitar elmlər seriyası, №1. «Bakı universiteti» nəşriyyatı, 2011, səh.164-169
26. İnsan hüquq və azadlıqları cəmiyyəti birləşdirən və qarşılıqlı inteqrasiyanı təmin edən vasitə kimi.

“Geo Strategiya” №04 (22) iyul-avqust 2014. səh.26-28
27. Konfederasiya ideyasına elmi-nəzəri və analitik-empirik yanaşma.

“Birlik” AXTƏM İctimai Birliyi. № 09 oktyabr 2011. Səh.7-9
28. Avropada yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması, xüsusiyyətləri və beynəlxalq təşkilatlar.

“Elmi əsərlər” №1 (16) Bakı-2011. səh.225-228
29. Tarixi saxtalaşdıranlara layiqli cavab yaxud erməni yalanını ifşa edən qiymətli əsər.

“Yeni Azərbaycan” № 203 (4362) 07 noyabr 2014.
30. Azərbaycanın azad media məkanı: inkişaf və perspektivlər.

Грузия. г.Тбилиси. 10-11 ноября 2014 года. 11TH SOUTH CAUCASUS MEDIA CONFERENCE
31. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi transmilli medianın nəzərində: faktlar və mülahizələr.

Kipr: Ercan. 14-17 noyabr 2014-cü il. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Toplulukların Güncel Sorunları Bağlamında Medya.
32. Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Heydər Əliyev və Yeni Cəmiyyət Modeli. Bakı, Azərnəşr 2014, Səh.731-739

(İngilis dilində)

1. Human rights demokratik freedoms.

“Azerbaican and Azerbaicanis”. № 9-10, Bakı-2002. səh.58-63
2. Azerbaijan Praktije of Assuranje of Human Rights and Freedoms.

“Azerbaijan and Azerbaijanis”. № 1-4, Bakı-2007. səh. 209-214
3. The problem of modern develoment tendency and typology of international relations.

“Azerbaijan and Azerbaijanis”. № 1-2, Bakı-2010 səh.290-293
4. Tendency of development of modern international relations.

Актуальные проблемы экономики и права.
(Материалы III международной научно-практической конференции.
28-29 апреля 2011г. Г. Барановичи Республика Беларусь)
В 2 чатьях. Часть 1. Барановичи 2011.стр.94-96
5. Enhanced program “partnership for peace” (PFP) and the euro-atlantic partnership council

(EAPC). Science and Education. Materials of the II international research and practice
conference vol. II. December 18-19, 2012. Munich, Germany 2012.

(Rus dilində)

1. Роль и место международных организации в системе международных отношений.

«Учетные записки. Серия общественно-политические науки»
Бакинский Славянский Университет. № 2 Баку-2008. стр.102-108
2. Внешняя политика и система международных отношений: общий подход.

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» № 4 апрель.
Москва 2009. стр.233-238
3. Основные типы современных международных отношений и их основные участники.

«Журнал научных публикации аспирантов и докторантов» №5
Курск. май 2009. стр. 42-45
4. Глобальные угрозы для современной системы международной безопасности.

«Наука и жизнь Казахстана» № 2 Алматы. апрел-май 2009. стр.137-142
5. Место военной силы в системе современных международных отношений.

«Учетные записки. Серия общественно-политических наук»
Бакинский Славянский Университет. № 1 Баку-2009. стр.195-201
6. Влияние глобализации на формирование современной мировой политики.

«Федерация. Научный журнал о проблемах политики, экономики,социологии и права.»
«Международные отношения» № 11 (66). Москва. 2009 ноябр. стр. 4-7
7. Место и роль НАТО в современной системе международных отношений.

«Право: теория и практика» № 1 (126). Москва. январь 2010. стр.8-12
8. Место и роль Азербайджанской Республики в современных международных отношений.

«Наука и жизнь Казахыстана» № 5-6. Алматы. ноябрь-декабрь 2009. стр 127-131
9. Характерные черты мирового политического процесса на современном этапе

«Вопросы гуманитарных наук» № 2 (46) . Москва. 2010. стр.241-244
10. Проблемы закономерности в международных отношениях.

«Экономика социология и право» «Журнал научных публикации» № 2.
Москва. февраль 2010. стр.52-56
11. Приоритеты внешнополитической стратегии Гейдара Алиева (урегулирование нагорнокарабахского конфликта).

«Журнал научных публикации аспирантов и докторантов» № 3.
Курск. март 2010. стр.29-31
12. Сравнительный анализ основных теории международных отношений.

«Наука и молодежь» 2. Ташкент-2010. стр. 1136-116
13. Глобализация и современные международные отношения.

“Межкультурные коммуникации” № 14. Тблиси 2011. стр.125-129
14. Миграция из Азии в Европу: органическая целостность в евразии как фактор,обеспечивающий симметрическую интеграцию и межнациональные паритетные отношения.

“Modern problems of human society development”
Materials Digest of the 3rd international Research and Practice Conference.
Современные проблемы развития человеческого общества.
Сборник материалов международной научно-практический конференции.
Odessa InPress 2011. стр.22-24
15. Влияние глобализации на формирование современной мировой политики.

“Problems of design and development of human communities self-organization forms”
Materials Digest of the IV-th international Research and Practice Conference.
Проблемы конструкции и развития форм самоорганизации человеческих сообществ.
Odessa InPress 2011. стр.30-32
16. Внешняя политика и система международных отношений: обший подход.

Азербайджан и азербайджанцы. № 1-2, Баку-2011. стр.185-191
17. Економика социология и право. «Информация как важное средство, влияющее на отношения между институтами внутри общества и международные отношения».

Журнал научных публикаций. Москва, № 12 декабр 2011.
18. Актуальные проблемы экономики и права. «Глобализация как результат исторического развития международных отношений».

Материалы IV международной научно-практической конференции. Барановичи. 2012. (Редакционная коллегия).
19. «Процесс глобализации в современной системе международных отношений и Азербайджан: реалии и перспективы».

Military and political sciences in the context of
social progress. Materials digest of the XXI International Scientific and Practical Conference
and the I stage of Research Analytics Championship in military and political sciences.
London 2012 (23-26 march), səh.18-21.
20. «Глобальные проблемы и угрозы, как значительные факторы, влияющие на современную систему международных отношений».

Space and time – coordinate system
of human society development. Materials digest of the XXII International Scientific and
Practical Conference and the I stage of Research Analytics Championship in philosophic and
historical sciences. London 2012 (23 march – 3 april), səh.21-24.
21. «Влияние новых кибертехнологий на национальные и международные процессы: научно-теоретический и аналитическо-эмпирический анализ».

Экономика социология и право. Москва 2012 (10-11 april 2012), səh.144-147.
22. «Взаимоотношения с государствами каспийского региона как приоритет внешней политики Азербайджанской республики».

Ежемесячный научный журнал. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.
№ 12 (47). Москва 2012 (декабр), səh.433-437.
23. Информация как важное средство, влияющее на отношения между институтами внутри общества и международные отношения.

Економика социология и право. № 12 декабр 2011. стр.151-153
24. Глобализация как результат исторического развития международных отношений.

Актуальные проблемы экономики и права. Барановичи. 2012. стр.34-36
25. Пространство свободной прессы в Азербайджане: развитие и перспективы.

Грузия. г.Тбилиси. 10-11 ноября 2014 года. 11TH SOUTH CAUCASUS MEDIA CONFERENCE
26. «Глобальные проблемы и угрозы, как значительные факторы, влияющие на современную систему международных отношений

GLOBAL PROBLEMS AND THREATS, AS SIGNIFICANT FACTORS AFFECTING THE MODERN SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS,
GISAP: Sociological, Political and Military Sciences No 3 November 17, 2014
(Türk dilində)

1. Azerbaycan Cumhuriyyetinin Uluslararası Teşkilatlarla İlişkilerinin Özellikleri.

“II. Uluslararası Türk Dünyası kültür konqresi”
Ege Universitesi, Türk Dünyası Araşdırmaları Enstitüsü. İzmir. 19-25 aprel 2010-cu il.

Ads
loading...
Fikirler:
Kitabxana »
Sərdar sarayı
Göy Mələkləri məbədi
Kasax bazilikası
Firuz Kazımoğlu
Urud abidələr kompleksi
Şirvancıq məbədi
Avan bazilikası Memarlıq xüsusiyyətləri
Erebuni qalası
Maqasberd qalası
Buludxan Xəlilov
Baş Sehife
MobTop.az