edit.az
Pulsuz Yüklemeler Dünyası...
    

Müstəcəb Dualar

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(06.05.2013 / 18:50)
Oxunmuş: 2231 | | Like: 0

"Rabbənə zaləmnə ənfusənə və ən ləm təğfir lənə və tərhmnə lənəkunənnə minəl - xasirin"
"Ey rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və mərhəmət etməsən, biz şübhəsiz ki ziyana düşənlərdən olarıq" (əl-Əraf,23) ;
"Rabbi inni əuzu bikə ən əsələkə mə leysə li bihi elmun və illə təğfir li və tərhəmni əkun minəl-xasirin"

"Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən Sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram" ( Hud, 47) ;
"Rabbi-ğfirli va livalideyyə va limən dəxalə beytiyə muminən va li-l-mumininə val-muminət va lə təzidiz-zaliminə illə təbəra"
"Ey Rəbbim! Məni, ata-anamı, mənim evimə mömin kəmə daxil olan kimsəni və (Qiyamət gününə qədər olacaq) bütün mömin kişiləri və qadınları bağışla. Zalimlərin isə ancaq həlakını artır" (Nuh,28).
"Rabbənə təqabbəl minnə,innəkə əntə-səmiyul-alim "
"Ey Rəbbimiz!(Bu xeyirli işi) məndən qəbul et, sən doğrudan da, (hər şeyi) Eşidən və Bilənsən" (əl-Bəqərə , 127).
"Va tub aleynə, innəkə əntə-t-tavvəbu-r-rahim"
"Tövbəmizi qəbul et!Həqiqətən Sən tövbələri qəbul Edən və Mərhəmətlisən" (əl-Bəqərə,128).
"Rabbi-c-alni muqayimə-s-saləti va min zurriyəti.Rabbənə va təqabbəl duai"
"Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılanlardan et. Ey Rəbbim, duamı qəbul buyur!" (İbrahim,40).
"Rabbənə-ğ-firli va livalideyyə va lil-mumininə yəumə yəqumul-hisəb"
"Ey Rəbbimiz! Haqq-hesab çəkilən gün məni, ata-
anamı və möminləri bağışla" (İbrahim, 41).
"Rabbi həb li hukmən va əlhiqni bi-s-salihin vacəl li lisənə sidqin fil-axirin va-c-alni min varəsəti cənnətin-nəim"
"Ey Rəbbim! Mənə hikmət bəxş et və məni salehlərə qovuşdur. Sonra gələnlərarasında mənə yaxşı ad qismət et! Məni Nəim cənnətlərinin varislərindən et!" (əş-Şuəra,83-85).
"Rabbi həb li minə- s- salihin"
"Ey rəbim! Mənə salehlərdən olan bir övlad bəxş et!" (əs-Saffat, 100).
"Rabbənə aleykə təvəkkəlnə va ileykə ənəbnə vaileykə-l-masir".
"Ey Rəbbimiz! Biz ancaq Sənə təvəkkül etdik, tövbə edib ancaq Sənə qayıtdıq. Axır dönüş də ancaq sənin hüzurunadır" (əl-Mumtəhinə, 4).
"Rabbənə lə təcalnə fitnətən li-l-ləzinə kəfəru va-ğ-firlənə. Eabbənəinnəkə əntə-l-azizul-həkim"
"Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlərin əlinə salma! Bizi bağışla, həqiqətən, Sən yenilməz qüvvət və hikmət Sahibisən" (əl-Mumtəhinə, 5).
"Rabbi əvzini ən əşkura nimətəkə-l-ləti ənamtə aleyyə və alə valideyyə va ən əmələ salihən tərdah va ədxilni birahmətikə fi ibədikə-s-salihin "
"Ey Rəbbim! Mənə mənim özümə və ata-anama ehsan buyurduğun nemətə şükr etmək, Sənin razı qalacağın yaxşı iş görmək üçün ilham (qüvvət) ver! Və məni öz mərhəmətinlə saleh bəndələrinin sırasına daxil et!" (ən-Nəml, 19).
"Rabbi həb li min lədunkə zurriyyətən tayyibə, innəkə səmiu-d-dua"
"Ey Rəbbim! Mənə də öz tərəfindən bir övlad bəxş et! Sən həqiqətən, dualarıeşidənsən!" (Ali-İmran, 38).
"Rabbi lə təzərni fərdən va əntə xayru-l -varisin"
"Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz,varissiz) buraxma. Sən varisləri ən yaxşısısan" (əl-Ənbiya, 89).
"lə iləhə illə ənt subhənəkə inni kuntu minə-z-zalimin"
"Səndən başqa heç bir (ibadətə layiq olan) ilahi yoxdur. Mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam " (əl-Ənbiya, 87).
"Rabbi-ş-rahli sadri va yəssir li əmri va-h-lul uqdətən min lisəni yəfqahu qauli"
"Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar" (Ta ha, 25-28).
"Rabbi inni zaləmtu nəfsi fə-ğ-firli"
"Ey Rəbbim! Mən özüm-özümə zülm etdim. Məni bağışla!" (əl-Qasəs, 16).
"Rabbənə əmənə bimə ənzəltə va-t-təbənə-r-rasulə fəktubnə məəş-ş-şəhidin"
"Ey Rəbbimiz! Bizə nazil etdiyinə iman gətirdik və peyğəmbərinə tabe olduq. Artıq bizləri şahid olanlarla bir yerdə yaz" (Ali İmran, 53).
"Rabbənə lə təcəlnə fitnətən li-l-qaumi-z-zalimin va nəccinə birahmətikə minə-l-qaumi-l-kafirin"
"Ey Rəbbimiz! Bizi zalim tayfanın fitnəsinə uğratma! Zalim tayfanın əlində sınağa çəkmə, və bizi öz mərhəmətinlə kafirlərin əlindən qurtar!" (Yunus, 85-86).
"Rabbənə-ğfirlənə zunubənə va israfənə fi əmrinə va səbbit əqdəmənə va-n-surnə alə-l-qaumi-l-kəfirin".
"Ey Rəbbimiz! Günahlarımıza və işlərimizdə həddimizi aşdığımıza görə bizi bağışla, qədəmlərimizi möhkəmləndir və kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!" (Ali İmran, 147).
"Rabbənə ətinə min lədunkə rahmətən və həyyi lənə min əmrinə raşədə"
"Ey Rəbbimiz! Bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver!" (əl-Kəhf, 10).
"Rabbi zidni ilmən"
"Ey Rəbbim! Mənim elmimi artır!" ( Ta ha, 114 ).
"Rabbi əuzu bikə min həmzəti-ş-şəyatin va əuzu bikə rabbi ən yəhdurun"
"Ey Rəbbim! Mən şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram! Onların yanımda olmalarından Sənə pənah aparıram, ey Rəbbim!" (əl-Muminun, 97-98).
"Rabbi-ğ-firli va-rhəm va əntə xeyru-r-rahimin"
"Ey Rəbbim! Bağışla və rəhm et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan" (əl-Muminun, 118).
"Rabbənə ətinə fi-d-dunyə həsənətən va fi-l axirəti həsənətən və qınə azəbə-n-nər"
"Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru!" (əl-Bəqərə, 201).
"Səminə va ətanə ğufranəkə rabbənə va ileykə-l-masir "
"Eşitdik və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Sənin dərgahına (hüzuruna ) qayıdacağıq " (əl-Bəqərə, 285).
"Rabbənə lə tuəxiznə in nəsiynə au əxtanə rabbənə va lə təhmil aleynə au əxtanə rabbənə va lə təhmil aleynə isran kəmə haməltəhu alə-l0ləzinə min qablinə rabbənə va lə tuhəmmilnə mə lə taqətə lənə bihi vafu annə vağfir lənə varhəmnə əntə məulənə fənsurnə alə-l-qaumi-l-kəfirin"
"Ey Rəbbimiz, unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi bizi ağır yükləmə1 Ey Rəbbimiz, güvümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əvf edib bağışla, bizə rəhm et! Sən bizim ixtiyar Sahibimizsən.Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!" (əl-Bəqərə, 286).
"Rabbənə lə tuziğ qulubənə bədə iz hədəytənə va həb lənə lədunkə rahmətən innəkə əntə-l-vahhəb"
"Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə salma! Bizə öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən doğrudan da bəxşiş verənsən!" (Ali İmran, 8).
"Rabbənə mə xaləqtə həzə batilən subhənəkə fəqinə azəbə-n-nər rabbənə innəkə mən tudxili-n-nəra fəqəd əxzəytəhu va mə li-z-zaliminə min ənsar rabbənə innənə səminə munədiyən yunədi li-liiməni ən əminu birabbikum fə əmənnə rabbənə fəğfir lənə zunubənə va kəffir annə seyyiətinə va təvaffənə məə-l-əbrar rabbənə va ətinə mə vaadtənə alə rusulikə va lə tuxzinə yəumə-l-qiyəməti innəkə lə tuxlifu-l-miyad"
"Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından Özün qoru! Ey rəbbimiz , sən cəhənnəm oduna atdığın şəxsi, əlbəttə , rüsvay edərsən və zalimlərə kömək edən olmaz! Ey Rəbbimiz , həqiqətən, biz: "Rəbbinizə inanın " -deyə iman tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib Sənə iman gətirdik.Indi günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al! Ey Rəbbimiz, Öz peyğəmbərlərin vasitəsilə izə vəd etdiklərini ver və qiyamət günündə bizi rüsvay etmə! Əlbəttə, sən öz vədinə xilaf çıxmazsan " (Ali İmran, 191-194).
"Rabbənə-srif annə azəbə cəhənnəmə innə azəbəhə kənə ğaramən innəhə səət mustəqqaran va muqamə"
"Ey rəbbimiz, Cəhənnəm əzabını bizdən sovuşdur! Şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir.Doğrudan da, o ən pis məskən, ən pis yerdir" (əl-Furqan, 65-66).
"Rabbənə həb lənə min əzvacinə va zurriyətinə qurratə əyinun va-c-alnə li-l-muttəqinə iməmə"
"Ey Rəbbimiz! Bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam (rəhbər) et! " (əl-Furqan,74).
"Rabbənə-ğ-fir lənə va li ixvaninə-l-ləzinə səbəqunə bi-l-imən va lə təcəl fi qulubinə ğıllən li-l-ləzinə əmənu rabbənə innəkə raufun rahim"
"Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə, həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, Sən, həqiqətən, şəfqətli və mərhəmətlisən" (əl-Həşr, 10).
"Rabbənə ətmim lənə nuranə vəğfir lənə innəkə alə kulli şeyin qadir"
"Ey Rəbbimiz! Bizim nurumuzu tamam-kamal elə və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən" (ət-Təhrim, 8).
"Rabbical həzə-l-bələdə əminən vacnubi va bəniyyə ən nəbudə-l-əsnam"
"Ey Rəbbim, bu diyarı (Məkkəni) əmin -amanlıq yurdu et! Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq et!" (İbrahim, 35).
"Rabbi inni limə ənzəltə ileyyə min xeyrin fəqir"
"Ey rəbbim! Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə möhtacam" (əl-Qəsəs, 24).
"Rabbi-nsurni alə-l-qaumi-l-mufsidin"
" Ey Rəbbim! Fitnə-fəsad törədən qövmə qarşı mənə yardım et! " (əl-Ənkəbut, 30).
"Həsbiyəllahu lə iləhə illə huva alryhi təvəkkəltu va hua rabbu-l-arşi-l-azım "
" Mənə təkcə Allah yetər, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur, O, əzəmətli Ərşin Sahibidir " (ət-Tövbə, 129).
"Asə rabbi ən yəhdiyəni səvaə-s-səbil"
"Ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru yol göstərsin " (əl-Qəsəs, 22).
Səhih hədislərdəki bəzi dualar
"Allahummə inni əuzu bikə min fitnəti-n-nəri va azəbi-n-nər va fitnəti-l-qabri va azəbil qabri va şərri fitnəti-l-ğinə va şərri fitnəti-l-fəqr. Allahummə ini əuzu bikə min şərri fitnəti-l-məsihi-d-dəccəl. Allahummə-ğsil qalbi bi-l-məi-s-səlci va-l-bəradi va nəqqi qalbi minə-l-xatayə kəmə nəqqaytə-s-səubə-l-əbadə minə-d-dənəsi va bəid bəyni va bəynə xatayəyə kəmə bəadtə beynə-l-məşriqi va-l-məğrib. Allahummə inni əuzu bikə minə-l-kəsəli va-l-məsəmi va-l-məğrami"
"Allahım! Cəhənnəm və qəbr əzabından, onların fitnəsindən, həmçinin var-dövlət və kasıbçılıq fitnəsinin şərindən Sənə sığınıram! Allahım, yalançı Məsihin fitnəsinin şərindən sənə sığınıram. Allahım, qəlbimi su, qar və buz ilə ağ paltarın çirkdən təmizləndiyi kimi xətalardan təmizlə və onları məndən məşriqi məğribdən uzaq etdiyin kimi uzaq et! Allahım, tənbəllikdən, günahlardan və borclu olmaqdan sənə sığınıram! " (əl-Buxari, 6377).
"Allahunmmə inni əuzu bikə minə-l-aczi va-l-kəsəli va-l-cubni va-l-hərami va-l-buxli va əuzu bikə min azəbi-l-qabri va min fitnəti-l-məhyə va-l-məmət"
"Allahım! Acizlik, tənbllik, qorxaqlıq, qocalıq və paxıllıqdan sənə sığınıram. Həmçinin qəbr əzabından, ölümün və həyatın fitnəsindən Sənə sığınıram! " (əl-Buxari, 6367).
"Allahummə inni əuzu bikə min cəhdi-l-bələi va dəraki-ş-şəqai va sui-l-qadai va şəmətəti-l-ədəi"
"Allahım! Bəla məşəqqətindən, bədbəxtçilikdən, pis taledən və düşmənlərin bədxahlığından sənə sığınıram!" (əl-Buxari, 6347).
"Allahummə inni əuzu bikə minə-l-buxli va əuzu bikə minə-l-cubni va əuzu bikə min ən uraddə ilə ərzəli-l-umuri va əuzu bikə min fitnəti-d-dunyə va əuzu bikə min azəbi-l-qabri"
"Allahım, paxıllıqdan, qorxaqlıqdan, ən rəzil ömürə qayıtmağımdan, dünyanın (yəni yalançı Məsihin) və qəbr əzabının fitnəsindən Sənə sığınıram" (əl-Buxari, 6365).
"Allahummə-ğfirli va cəhli va israfi fi əmri va mə əntə ələmu bi minni. Allahummə -ğfirli həzli va cəddi va xatai va amdi va kullu zalikə indi"
"Allahım! Günahımı, cahilliyimi, etdiyim israfı və bilməyib etdiklərimi - yalnız Sən hər şeyi bilənsən-bağışla. Allahım, zarafatla, ciddi, bilməyərək və bilərəkdən etdiyim səhflərə görə məni bağışla! Bunların hamısının məndə olması mümkündür!" (əl-Buxari, 6399).
"Allahummə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsiran va lə yəğfiru-z-zunubə illə əntə fə-ğfirli məğfiratən min indikə varhəmni innəkə əntə-l-ğafuru-r-rahim!"
"Allahım, mən nəfsimə çox zülm etmişəm, günahları da bağışlayan yalnız Sənsən. Günahlarımı bağışla və mənə rəhm et.Həqiqətən, Sən Bağışlayan və rəhm Edənsən! " (əl-Buxari, 834).
"Allahummə ləkə əsləmtu va bikə əməntu va əleykə təvəkkəltu va ileykə ənəbtu va bikə xasamtu. Allahummə inni əuzu bi izzətikə lə iləhə illə əntə ən tudilləni əntə-l-heyyu-l-ləzi lə yəmutu va-l-cinnu va-l-insu yəmutun"
"Allahım, Sənə təslim oldum, Sənə iman gətirdim, Sənə təvəkkül etdim, Sənə qayıtdım, Səninlə hüccət (təsdiq üçün Allahın kəlamını gətirmək) etdim. Allahım, zəlalətə düşməkdən sənin izzətinə sığınıram. Səndən başqa (ibadətə layiq olan) ilah yoxdur, Sən ölməyən, Əbədisən. Cinlər və insanlar isə öləndir" (Müslim, 6837).
"Alahummə rabbə-s-səməvəti va rabbə-l-ardi va rabbə-l-arşi-l-azım. Rabbənə va rabbə kulli şeyin fəliqa-l-həbbi va-n-nəva va munzilə-t-təurati va-l-incili va-l-furqan. Əuzu bikə min şərri kulli şeyin əntə əxizu binəsıyətihi. Allahummə əntə-l-əvvəlu fəleysə qabləkə şeyun va əntə-l-əxiru fəleysə bədəkə şeyun va əntə-z-zahiru fəleysə fəuqakə şeyun va əntə-l-bətinu fəleysə dunəkə şeyun, iqdi annə-d-deynə va əğninə minə-l-fəqr "
"Göylərin, yerin və əzəmətli Ərşin Rəbbi olan Allahım! Rəbbimiz və hər bir şeyin Rəbbi, toxumu da, çəyirdəyi də cücərdib çatladan, Tövratı, İncili və Furqanı (Quranı ) nazil edən! Kəkilindən tutduğun hər bir şryin (məxluqatın) şərindən Sənə sığınıram. Sən Əvvəlsən (Əzəlisən), Səndən əvəl heç nə olmayıb, Sən Axırsan (Əbədisən), Səndən sonra heç nə olmayacaq, Sən Zahirsən, Səndən üstdə heç nə yoxdur, Sən Batinsən, Səndən içdə heç nə yoxdur! Mənim borcumu ödə və məni zəginləşdir! " (Müslim, 6827).
"Allahunmmə-cəl fi qalbi nuran va fi lisəni nuran va-cəl fi səmi nuran va cəl fi bəsari nuran va cəl fi xalfi nuran va min əməmi nuran va cəl min fəuqi nuran va min təhti nuran.Allahummə ətini nuran!"
"Allahım! Qəlbimi, dilimi, eşitməyimi, bəsirətimi, arxamı və önümü, üstümü, altımı nurlu et! Allahım mənə nur bəxş et " (Müslim, 1796)
"Allahummə əslih li diniyəlləzi huva ismətu əmri va əslih li dunyəyəlləti fiyhə məəşi va əslih li axirəti-l-ləti fiyhə məədi vacəli-l-həyətə ziyədətən li fi kulli xeyr vacəli-l-məutə rahətən li min kulli şərr"
"Allahım! Ismətli olan dinimi, yaşadığım dünyamı və qayıdacaq axirətimi islah et! Xeyirli işlər üçün ömrümü artır, ölümümü isə şər əməllərdən qurtarmaq üçün rahatlıq vasitəsi et!" (Muslim, 6841).
"Allahummə inni əs əlukə-l-hudə va-t-tuqa va-l-afəfə va-l-ğinə"
"Allahım, hidayəti, Allah qorxusunu, iffətli (pis əməllərdən təmizlənmək) va qənaətkar olmağı Səndən istəyirəm" (Müslim, 6842).
"Allahummə inni əuzu bikə minə-l-aczi va-l-kəsəli va-l-cubni va-l-buxli va-l-hərami va azəbi-l-qabri. Allahummə əti nəfsi təqvəhə va zəkkihə əntə xayru mən zəkkəhə əntə vəliyyuhə va məuləhə.Allahummə inni əuzu bikə min ilmin lə yənfə va min qalbi lə yəxşə va min nəfsin lə təşbə va in dəvətin lə yəstəcəbu ləhə"
"Allahım! Acizlikdən, tənbəllikən, qorxaqlıqdan, paxıllıqdan, qocalıqdan və qəbr əzabından Sənə sığınıram! Allahım, nəfsimi təqvalı et və onu təmizə çıxart, Sən təmizə çıxaranların ən xeyirlisisən. Sən nəfsimin qəyyumu və hamisisən! Allahım, fayda verməyən elmdən, Səndən qorxmayan qəlbdən, doymayan nəfsdən və qəbul olmayan duadan Sənə sığınıram! " (Muslim, 6844) .
"Allahummə inni əuzu bikə min zəvali nimətikə va təhəvvuli əfiyətikə va fucəəti niqmətikə va cəmi səxatkə"
"Allahım, nemətinin tükənməsindən, verdiyun uğurun dəyişməsindən, qəfil qisasından və cəmi qəzəbindən Sənə sığınıram!" (Müslim, 6879).
"Allahummə ini əuzu bikə min şərri mə amiltu va min şərri mə ləm əməl"
"Allahım, etdiyim və etmədiyim əməllərin şərindən Sənə sığınıram!" (Müslim, 6833).
"Allahummə musarrifə-l-qulubi sarrif qulubənə alə taətikə"
"Qəlbləri yönəldən Allahım! Qəlblərimizi Sənə itaət üçün yönəlt" (Müslim, 6692).
"ya muqallibə-l-qulub səbbit qalbi alə diynik"
"Ey qəlbləri döndərən! Qəlbimi dinin üzərinə sabit et!" (Səhih ət-Tirmizi, 3/180).
"Allahummə əhsin aqibatənəfi-l-umuri kullihə va əcirnə min xizyi-d-dunyə va azəbi-l-axirəti"
"Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, rüsvayçılıqdan və axirət əzabından bizi qoru!" (Əhməd, 4/181).
"Allahummə inni əuzu bikə minə-l -bərasi va-l-cununi va-l-cuzəmi va min seyyii-l-əsqam"
"Allahım, albinosluqdan, divanəlikdən, cüzamdan və pis xəstəliklərdən Sənə sığınıram" (Səhih ən-Nəsəi, 3/1116).
"Allahummə inni əuzu bikə min munkərati-l-əxlaqi va-l-əməli va-l-əhvəi"
"Allahım.pis əxlaq, əməl və fikirlərdən Sənə sığınıram!" (Səhih ət-Tirmizi, 3/184).
"Allahummə innəkə əfuvvun kərimun tuhibu-l-əfv fəfu ənni"
"Allahım, Sən Bağışlayan, kərəm Sahibisən, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla" (Səhih ət-Tirmizi. 3/184).
"Allahummə inni əs-əlukə filə-ləxayrati va tərkə-l-munkərati va hubbə-l-məsəkini va ən təğfira li va tərhəmni va izə əradtə fitnətə qaumin fətəvaffəni ğeyra məftun va əs-əlukə hubbəkə va hubbə mən yuhibbukə va hubbə aməlin yuqarribuni ilə hubbikə"
"Allahım, xeyirxahlıq etməyi, pisliklərdən çəkinməyi, miskinləri sevməyi, məni bağışlamağını, mənə rəhm etməyini və hər hansı qövmə bəla göndərmək istədikdə bəla mənə toxunmazdan əvvəl canımı almağını Səndən istəyirəm. Sənin məhəbbətini və Səni sevənin məhəbbətini qazanmağımı, Sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimi Səndən istəyirəm" (Əhməd, 5/243).
"Allahummə inni əs-əlukə minə-l-xeyri kullihi acilihi va əcilihi məalimtu minhu va mələm ələm va əuzu bikə minə-ş-şərri kullihi acilihi mə alimtu minhu va mə ləm ələm.Allahummə inni əs-əlukə min xeyri mə sə-ələkə əbdukə va nəbiyyukə va əuzu bikə min şərri mə-s-təəzə bikə minhu əbdukə va nəbiyyukə. Allahummə inni əs-əlukə-l-cənnətə va mə qarrabə ileyhə min qaulin au əməl va əs-əlukə ən təcələ kullə qadain qadaytəhu li xeyran "
"Allahım, bildiyim və bilmədiyim, tez və gec olan bütün xeyrləri Səndən istəyir və şərlərdən Sənə sığınıram. Allahım,qulun və peyğəmbərinin (Məhəmməd-s.ə.v.) Səndən istədiklərini Səndən istəyir və sığındığı şərlərdən Sənə sığınıram. Allahım, Cənnəti və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməli Səndən istəyir, Cəhənnəmdən və ona yaxınlaşdıran hər bir söz və əməldən Sənə sığınıram. Səndən mənim üçün yazdığın hər bir hökmün xeyrli olmasını istəyirəm" (Səhih İbn Macə, 2/327).
"Allahummə-hfizni bi-l-isləmi qaimən vahfizni bi-l-isləmi qaidən va-hfizni bi-l-isləmi raqidən va lə tuşmit bi əduvvan va lə həsidən. Allahummə inni əs-əlukə min kulli xeyrin xazəinuhu biyədikə va əuzu bikə min kulli şərrin xazəinuhu biyədikə"
"Allahım, məni ayaq üstə. Oturan və uzanan yerdə İslam ilə mühafizə et. Düşməni və paxılı (mənə qarşı) sevindirmə. Allahım, xəzinəsi Səninəlində olan xeyri Səndən istəyir və xəzinəsi Sənin əlində olan şərdən Sənə sığınıram!" (əl-Hakim. Səhih hədislər silsiləsi, 1540).
"Allahummə-ğfirli zənbi va vassi li fi dəri va bərik li fi rizqi"
"Allahım, günahımı bağışla, yaşadığım yeri genişlət və ruzimi bərəkətləndir!" (Əhməd 4/63)
"Allahummə inni əuzu bikə minə-l-fəqri va-l-qilləti va-z-zilləti va əuzu bikə min ən əzlimə əu uzləmə"
"Allahım, kasıbçılıqdan, şçatışmazlıqdan, rüsvayçılıqdan,zülm edib va ya mənə zülm edilməsindən Sənə sığınıram!" (Səhih ən-Nəsəi, 3/1111).
"Allahummə inni əuzu bikə min yəumi-s sui va min leyləti-s-sui va min sə-əti-s-sui va min sahibi-s-sui va min cəri-s-sui fi dəri-l-muqamə "
"Allahım, pis gündən, gecədən, vaxtdan, yoldaşdan və yaşadığım yerdəki pis qonşudan Sənə sığınıram!" (Səhihu-l-cəmi, 1/411).
"Allahummə fəqqihni fi-d-din"
"Allahım,məni dində fəqih (elmli) et! (Bu duaya Peyğəmbərin (s.ə.v.) İbn Abbasa (r.a.) etdiyi dua dəlalət edir )" (əl-Buxari,143).
"Allahummə inni əuzu bikə ən uşrikə bikə va ənə ələmu va əstəğfirukə limə lə ələmu"
"Allahım! Bilərəkdən edə biləcəyim şirkdən Sənə sığınır və bilməyib etdiklərimə görə Səndən bağışlanma diləyirəm!" (Səhih ət-Tərğib və ət-Tərhib, 1/19).
"Allahummə-nfəni bimə alləmtəni va allimni mə yənfəuni va zidni ilmən "
"Allahım! Mənə öyrətdiklərini mənim üçün faydalı verəcək şeyləri mənə öyrət və elmimi artır!" (Səhih İbn Macə, 1/47).
"Allahummə inni əs-əlukə ilmən nəfian va rizqan tayyibən va amələn mutəqqabilən"
"Allahım, Səndən faydalı elm, təmiz ruzi və qəbul olan əməl istəyirəm!" (Səhih İbn Macə, 1/152).
"Allahummə həsini hisəbən yəsira"
"Allahım, (Qiyamət günü) mənimlə şəkdiyin haqq-hesabı yüngül et!" (əl-Hakim, 1/255).
"Allahummə əinnə alə zikrikə va şukrikə va husni ibadətikə"
"Allahım, Səni zikr etməyə, Sənə şükr və ibadət etməkdə mənə yardım et!" (əl-Hakim, 1/499).
"Allahummə əhsəntə xalqi fə-əhsin xuluqi"
"Allahım, yaradılışımı gözəl etdin, əxlaqımı da gözəlləşdir!" (İrvəi-l-Ğalil, 1/115).
"Allahummə Rabbə Cibrilə va Mikəilə va İsrafilə fətıra-s-səməvəti va-l-ardi alimə-l-ğeyi va-ş-şəhədəti əntə təhkumu beynə ibədikə fi mə kənu fihi yəxtəlifun ihdini limə-xtulifə fihi minə-l-həqqi bi iznikə innəkə təhdi mən təşəu ilə siratin mustəqim"
"Cəbrailin, Mikailin bə İsrafilin Rəbbi, göyləri və yeri Yaradan, qeybdə və aşkarda olanı bilən Allahım! Sən qullarının arasındakı ixtilafın hökmünü verirsən, məni Öz izninlə baş vermiş ixtilafdan haqqa yönəlt. Həqiqətən, Sən istədiyini doğru yola yönəldirsən!" (Əbu Davud, 763).
"Allahummə inni əuzu bikə minə-l-aczi va-l kəsəli va-l- cubni va-l-buxli va-l-hərami va-l-qasvəti va-l-ğafləti va-l-ayləti va-z-zilləti va-l-məskənəti va əuzu bikə minə-l-fəqri va-l-kufri va-l-fusuqi va-ş-şiqaqi va-n-nifəqi va-s-suməti va-r-riyəi va əuzu bikə minə-s-saməmi va-l-bəkəmi va-l cununi va-l-cuzəmi va-l-bərasi va seyyi-il-əsqami"
"Allahım, acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, paxıllıqdan, qocalıqdan, sərtlikdən, qəflətdən, ehtiyacdan, rüsvayçılıqdan , miskinlikdən, kasıbçılıqdan, küfrdən, fasiqlikdən (asilikdən), ixtilafdan, nifaqdan, lovğalıqdan(təkəbbürlükdən ), riyakarlıqdan, karlıqdan, lallıqdan, divanəlikdən, cüzamdan, albinosluqdan və pis xəstəliklərdən Sənə sığınıram!" (Səhih əl-cami, 1/407).
"Allahummə-cəl əvsə-ə rizqikə aleyyə ində kibəri sinni va-nqitai umri"
"Allahım! Ən bol ruzini mənə qocaldıqda, ömrümün sonunda ver" (Səhih hədislər silsiləsi, 1539).

Fikirler:
Kitabxana »
Dua
"Lə hovlə valə quvvətə illə billəh."
İstixarə duası
GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (1-ci hissə)
Allahım
GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (2-ci hissə
: İbrahim və İsmail ( Aleyhissalamın) Duası
Uca Allahı Çox Zikr Edirsinizmi?
GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (3-cü hissə)
"Sübhənə-l-lahil azim və bihəmdihi"
Baş Sehife
MobTop.az