edit.az
Kitabxana - En Maraqlı melumatlar
    

QİYAMƏT GÜNÜNÜN KİÇİK ƏLAMƏTLƏRİ (57-62)

Yerleşdirdi: *_*M_O_N_I_K_A*_*(04.05.2013 / 12:08)
Oxunmuş: 1163 | | Like: 0

57-ci əlamət: Mədinənin boşaldılması.

Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Elə vaxt gələcək ki, kişi öz əmisi oğluna və ya qohumuna deyəcək: «Gəl harada yaxşıdırsa, ora da gedək! Gəl harada yaxşıdırsa ora da gedək! Amma o, Mədinədə qalmağın özü üçün daha faydalı olduğunu bilməyəcək. Ruhum əlində Olana and içirəm! Əgər kimsə Mədinəni tərk etsə, onda Allah mütləq onu ondan yaxşısı ilə əvəz edəcək. Mədinə yanmış dəmirin üzərindən (lazımsız) çöküntünü üfürən dəmirçi körüyünə bənzəyir. Mədinə dəmirçi körüyünün çöküntünü üfürdüyü tək kinli adamları özündən qovmayana qədər Qiyamət saatı qopmayacaq» (Müslüm).

Qadiy İyad yazır ki, bu, Məhəmməd Peyğəmbərin (sav) dövründə baş verib, o zaman məhrumiyyətlərə və çətinliklərə dözmək istəməyən insanlar Mədinəni tərk edirdilər. İmam ən-Nəvavi isə əlavə edib ki, bu, həmçinin yalançı peyğəmbər gələndən sonra da baş verəcək.
İbn Həcər qeyd edib ki, hər iki şərh düzgündür, ona görə ki, onlar səhih hədislərə əsaslanırlar.
(«Fəth əl-Bari», c. 4, səh. 95-96)
Ənəs ibn Malik danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Yalançı peğəmbər Məkkə və Mədinədən başqa bütün şəhərlərə girəcək. Bu şəhərlərə aparan bütün yollarda mələklər dayanacaqlar. Onlar cərgə-cərgə düzülüb bu şəhərləri qoruyacaqlar. Mədinə öz sakinləri ilə birlikdə üç dəfə sirkələnəcək və bundan sonra bütün ikiüzlülər və mürtədlər onu tərk edəcək (Buxari).
Amma bilavasitə Qiyamət günündən qabaq Mədinə tam boşalacaq. Əbu Hüreyrə danışır ki, o, Allah Rəsulunun (sav) belə dediyini eşidib: «Mədinənin çiçəklənən dövrü olmasına baxmayaraq, insanlar onu tərk edəcəklər. Şəhərdə vəhşi quşlar və heyvanlardan başqa heç kəs qalmayacaq…» (Buxari).
Əbu Hüreyrə həmçinin danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Siz Mədinəni onun ən çiçəkli vaxtında tərk edəcəksiniz. Şəhərdə itlər və qurdlar məskən salacaq ki, onlar məscidlərin minbərlərin murdarlayacaqlar. İnsanlar soruşdular: «Ey Allahın Rəsulu! Bar və meyvələr kimə qalacaq?» O cavab verir: «Quşlara və vəhşi heyvanlara» (Malik).
Yəqin ki, insanlar Mədinəni Yəməndə püskürəcək və insanları Axirət gününün məhşərinə toplayacaq alova görə tərk edəcəklər.

58-ci əlamət: xoş küləyin əsməsi.

Yalançı peyğəmbərin gələcəyindən və İsa ibn Məryəmin yerə nazil ediləcəyindən danışılan Nəvvas ibn Səmanın uzun hədisində Allah Rəsulunun (sav) belə dediyi xəbər verilir: «Allah, qoltuqlarının altından yapışıb insanları, bütün mömin və müsəlmanların ruhlarını özü ilə aparan xoş külək göndərəcək. Yalnız uzunqulaq kimi təşvişə düşmüş ən pis insanlar qalacaqlar. Qiyamət saatı məhz onların dövründə qopacaq» (Müslüm).
Abdullah ibn Əmrin bu hədisində Peyğəmbərin (sav) belə dediyi danışılır: «Sonra Allah, Urva ibn Məsuda oxşayan İsa ibn Məryəmi göndərəcək. O, yalançı peyğəmbəri təqib edəcək və onu öldürəcək. Sonrakı yeddi ildə insanlar bir-biri ilə ədavət aparmadan yaşayacaqlar. Sonra Allah Şam tərəfdən sərin bir külək göndərəcək və yer üzərində qəlbində zərrə qədər xeyirxahlıq və iman olan bircə adam belə sağ qalmayacaq. Əgər insan, hətta dağın içinə girsə belə, külək onun arxasınca gedib ruhunu alacaq» (Muslüm).
Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Allah Yəmən tərəfdən ipəkdən də zərif külək göndərəcək. O, ürəyində zərrə qədər imanı olan heç bir kəsi sağ buraxmayacaq» (Müslüm).
Sonuncu iki hədis arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Birincisi, iki küləyin mövcud olması istisna deyil: biri Şamdan, o biri isə Yəməndən əsən. İkincisi, ola bilər ki, külək iki vilayətdən birində əmələ gəlib sonra o birisinə keçsin və artıq oradan bütün dünyaya yayılsın.
(«Şərh Səhih Müslüm», c. 2, səh. 132)

59-cu əlamət: Konstantinopolun fəthi.

Əbu Hüreyrə danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Siz bir hissəsi quruda, o biri hissəsi isə suda yerləşən şəhər barədə eşitmisinizmi?». Adamlar cavab verir: «Eşitmişik». Onda Peyğəmbər  deyir: «İshaqın nəslindən olan yetmiş min adam bu şəhəri zəbt etməyənə qədər Qiyamət saatı qopmpyacaq. Onlar şəhərə yaxınlaşıb dayanacaqlar. Onlar nə əllərində silahla vuruşacaq, nə də ox atacaqlar. Onlar deyəcəklər: «Lə iləhə illəllah! Vallahu əkbər» (Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur! Allah Böyükdür) – və qala divarlarının bir hissəsi dağılacaq. Sonra onlar bu sözləri ikinci dəfə deyəcəklər və divarların daha bir hissəsi dağılacaq. Sonra onlar daha bir dəfə «Lə iləhə illəllah! Vallahu əkbər!» deyəcəklər və onların qarşısında yol açılacaq. Onlar şəhərə girib böyük qənimət ələ keçirəcəklər. Amma bu qəniməti böləndə onlar bunu eşidəcəklər:«Yalançı peyğəmbər peyda olub!» O zaman onlar hər şeyi atıb geri dönəcəklər» (Müslüm).
Beləliklə, yalançı peyğəmbərin gəlişinə qədər müsəlmanlar xristianlarla sülh bağlayacaqlar, amma onlar bu şərti pozub, qəflətən müsəlmanlara hücum edəcəklər. Müsəlmanlar böyük bir ordu toplayacaqlar ki, onunla dörd günlük qanlı vuruşmalardan sonra qalib gələcəklər. Sonra, sıralarında İslamı qəbul etmiş İshaq nəslinin övladları olan yetmiş minlik müsəlman ordusu o vaxtda qədər kafirlərin əlində olan Konstantinopol şəhərini döyüşsüz işğal edəcək.

60-ci əlamət: rumluların sayının artması və müsəlmanlarla xristianların vuruşması.

Əl-Mustaurad əl-Quraşi danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Qiyamət saatı gələndə, insanların çoxu Rum nəslindən olacaq». Əmr ibn əl-As ona dedi: «Fikirləş gör nə danışırsan». O, cavab verir: «Mən Allahın Rəsulundan eşitdiyimi deyirəm». Onda Əmr dedi: «Əgər belədirsə, onda onların dörd xüsusiyyəti var: Sınaq zamanı onlar görünməmiş dözüm göstərir; fəlakətdən sonra daha tez ayağa qalxır; qaçdıqdan sonra hamıdan tez qayıdır və kasıblara, yetimlərə və kömksizlərə hamıdan yaxşı münasibət bəsləyirlər. Onların beşinci – daha gözəl bir xüsusiyyətləri də var: onlar öz hökmdarlarının ədalətsizliklərindən başqalarına nisbətən daha çox qorunublar» (Müslüm).
Qoy hər bir müsəlman Peğəmbərin (sav) bu müdrk səhabəsinin sözləri üzərində fikirləşsin. İnsanlar tez-tez soruşurlar ki, gərəsən niyə xristianlar müsəlmanlardan daha yaxşı yaşayırlar? Amma bu zaman onlar özlərinin kasıblara və yetimlərə nə qədər az kömək etmələri haqqında heç fikirləşmirlər. Hər bir insan istədiyi məqsədə çatır və hər kəs layiq olduğunu qazanır. Və Allahın buyurduqlarına laqeyd münasibətdən əl çəkməyənə qədər və ehtiyacı olanlara kömək etməyənə qədər müsəlmanlar bəzi çoxallahlılardan və bütpərəstlərdən xeyli pis vəziyyətdə olacaqlar.
Nafi ibn Utba danışırdı ki, Peyğəmbərin (sav) belə dediyini yadında saxlayıb: «Siz Ərəbistan yarımadası üçün vuruşacaqsınız və Allah siz gömək edəcək. Sonra farslarla döyüşəcəksiniz və Allah sizə onlara qalib gəlməkdə kömək edəcək. Sonra siz rumlularla vuruşacaqsınız və Allah yenə sizə kömək edəcək. Sonra isə siz yalançı peyğəmbərlə döyüşəcəksiniz və Allah sizə ona qalib gəlməkdə də kömək edəcək» (Müslüm).
Beləliklə, Allahın Rəsulu (sav) yalançı peyğəmbərin gəlişinə qədər rumlularla qanlı döyüş olacağını demişdi.
Əbu Malik əl-Əşari danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) delə deyib: «Qiyamət saatından qabaq altı hadisəni gözləyin: … sizinlə Əsfar nəslindən olanlar arasında barışı, bundan sonra onlar qəflətən sizə 80 bayraq altında hücum edəcəklər və hər bir bayrağın altında 12 min döyüşçü olacaq» (Buxari).
Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rəsulunun (sav) delə dediyi xəbər verilir: «Siz Rum nəsilləri ilə sülh bağlayaraq onlarla birlikdə ümumi düşmənə qarşı vuruşacaqsınız. Siz qalib gəlib,çoxlu qənimət əldə edəcəksiniz və bundan sonra əminamanlıq başlayacaq. Amma geri qayıdarkən sizin aranıza ədavət düşəcək. Xristianlardan biri təpəyə çıxaraq xaçı qaldırıb qışqıracaq: «Xaç qalib gəldi!». Hiddətlənmiş müsəlmanlardan biri xaçı aşağı tullayacaq. Bundan sonra rumlular geri çəkilib qanlı döyüşə hazırlaşmağa başlayacaqlar».
Yasir ibn Cabir danışır: «…Döyüşün dördüncü günü müslmanlar qalib gələcək və Allahın izni ilə xristianlar darmadağın ediləcəklər. Bu, bəşəriyyətin bu vaxta qədər görmədiyi dəhşətli bir savaş olacaq. Hətta döyüş meydanının üstündən uçan quş da məhv olub yerə düşəcək. Hər yüz nəfərdən yalnız biri sağ qalacaq. Məgər onlar belə bir qələbəyə sevinə biləcəklər? Məgər onlar belə bir qəniməti bölə biləcəklər? Qalib gəlmiş müsəlmanlar belə vəziyyətdə olacaqlar və bu zaman onlar belə bir çığırtı eşidəcəklər: «Yalançı peyğəmbər sizin uşaqlarınıza hücum edib!». Onlar əllərində olan hər şeyi atıb yola düzələcəklər…» (Müslüm).

61-cı əlamət: yəhudilərlə döyüş.

Əbu Hüreyrə danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: "Müsəlmanlar yəhudilər ilə döyüşməyənədək Qiyamət günü qopmayacaq. Müsəlmanlar onları öldürəcəklər. Və yəhudilər daşlar və ya ağaclar arxasında gizlənəcəklər, ağaclar və daşlar isə deyəcəklər: "Ey müsəlman! Ey Allahın qulu! Mənim arxamda yəhudi gizlənib. Gəl və onu öldür!". Ancaq qargah ağacı bunu etməyəcək, çünki o yəhudi ağacıdır" (Buxari və Müslüm).
Hələ Allahın Rəsulunun (sav) sağlığında müsəlmanlar dəfələrlə yəhudilərlə döyüşürdülər, xəlifə Ömər ibn Əl-Xəttabın hökmranlığı zakmanında isə müsəlmanlar onları Ərəbistan yarımadasından qovdular. Bütün müsəlmanlar Peyğəmbərin (sav) vəsiyyətini yerinə yetirdilər. Peyğəmbər (sav) demişdir: "Mən Ərəbistan yarımadasından mütləq bütün yəhudiləri və xaçpərəstləri qovardım və bu torpaqlarda, müsəlmanlardan başqa heç kəsi saxlamazdım" (Müslüm).
Lakin Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə adı çəkilən döyüş, bu və bundan sonrakı döyüşlərin heç birisi deyil. Bu hədisdə Məsihid-Dəccalın peyda olunması və İsa ibn Məryəmin enməsindən sonra baş verəcəkləri barədə danışılır.
(Musnad əl-İmam Əhməd", c. 5, səh. 16. İbn Həcərə görə səhihdir)

62-cü əlamət: Kəbənin dağıdılması

Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Kəbənin müqəddəsliyi yalnız ona ehtiramla yanaşanlar tərəfindən pozulacaq. Bu baş verən zaman ərəblər dəhşətli fəlakətə uğrayacaqlar. Sonra həbəşlər gəlib Kəbəni təməlinə qədər dağıdacaqlar və bundan sonra o, daha heç vaxt yenidən tikilməyəcək. Kəbədə olan xəzinə də onlara çatacaq» (Əhməd).
Abdullah ibn Əmr danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) deyib: «Kəbəni balaca boylu həbəş dağıdacaq. O, onun örtüyünü çəkib divarlarını açacaq. Mən sanki onu görürəm: daz, əyiriayaq. O, onu bel və külünglə dağıdacaq» (Əhməd).
Əbu Hüreyrə danışır ki, Allahın Rəsulu (sav) belə deyib: «Kəbəni balacaboy bir həbəş dağıdacaq» (Buxari, Müslüm, Əhməd).
İbn Abbas danışır ki, Peyğəmbər (sav) belə deyib: «Mən, qara və ayaqları əyri bir kişinin Kəbəni daşbadaş sökdüyünü sanki görürəm» (Buxari, Əhməd).
Bu, Quranın aşağıdakı ayəsinə heç bir halda zidd deyil. Uca Allah deyib:

«Məgər ətrafdakı (başqa şəhərlərdəki) adamlar qamarlanıb götürüldüyü (əsir alındığı, öldürüldüyü) halda, (Məkkəni) onlar üçün müqəddəs, qorxusuz-xətərsiz bir yer etdiyimizi görmürlərmi?» (əl-Ənkəbut, 67).
Birincisi, Kəbə bilavasitə, ən ağılasığmaz hadisələrin baş verəcəyi Qiyamət günündən qabaq söküləcək. İkincisi, buna, Kəbəyə ehtiramla yanaşmağa və Allahın buyurduqlarına hamıdan yaxşı əməl etməyə borclu olan insanların azğınlığı zəmin yaradacaq. Üçüncüsü, Məkkkə dəfələrlə döyüş meydanı olmuşdu. Buna misal olaraq, müsəlman təqvimi ilə 4-cü əsrdə, qaramatların (Kufə sakini Həmdan Qarmatın başçılaq etdiyi dini cərəyan) Məkkəyə hücümunu göstərmək olar. Hicrətin 317-ci ilində, Həcc mərasiminin birinci günü, onlar müsəlmanlara hücum edib çoxlu mömin öldürdülər. Onlar, zəvvarları Müqəddəs məscidin ərazisində, hətta Kəbədə belə, öldürməkdən çəkinməmiş, Zəmzəm bulağının günbəzini dağıtmış, Kəbənin örtüyünü salaraq qara daşı oğurlayıb onu 22 il öz ölkələrində saxlamışdılar. Bütün bunlar Quranın mübarək ayəsinə zidd olmayıb əksinə, onu sübut edir ki, Uca Allah Onun buyurduqlarına əməl etmədikləri zamanda müsəlmanları sınağa çəkəcək.

Fikirler:
Kitabxana »
MƏHƏBBƏTDƏ VƏ TƏZİMDƏ ŞİRK
ALQI-SATQI FƏSLİ ( V )
İnsanın ona aidiyyatı olmayan məsələlərlə maraqlanması
QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (İSA BİN MƏRYƏMİN YER ÜZÜNƏ NAZİL OLMASI)
GÜNAHLAR (ZAMAN VƏ MƏKAN)
Öz dilimizə dua edə bilərəmmi?
Fatihədən sonra kiçik surələr oxumaq
Şeytanın insan üçün qurduğu tələlərdən ikincisi
QİYAMƏT GÜNÜNÜN BÖYÜK ƏLAMƏTLƏRİ (2-ci əlamət: DƏCCALIN FİTNƏSİ) BEŞİNCİ MƏSƏLƏ
Bəqərə surəsini audio vasitəsilə oxutmaq şeytanı evdən qovurmu?
Baş Sehife
MobTop.az