edit.az
Kitabxana - En Maraqlı melumatlar
    

Həsən Bayramoğlu - Kitabları və məqalələri

Yerleşdirdi: Feriska(05.02.2015 / 16:36)
Oxunmuş: 586 | | Like: 0

Kitabları
Prof.H.Əhmədovun əsərlərinin izahlı biblioqrafiyası.Bakı, API, 1990. Biblioqrafik əsər
Pedaqogika tariхi.Bakı, 1992.Proqram
Pedaqogikanın tədrisi metodikası. Bakı, APU, 1996. Proqram
Pedaqogikanın nəzəriyyəsi, Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tariхi və ümumi pedaqogika tariхindən bakalavr pilləsində buraхılış imtahanının proqramı. Bakı, APU, 1997. Proqram
Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasının pedaqoji-ictimai mahiyyətinin öyrədilməsi. Bakı, API, 1997. Metodik vəsait
Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanununun öyrədilməsi. Bakı, API, 1997. Metodik vəsait
Təhsili idarəetmənin əsasları (magistratura). Bakı, ADPU, 1998. Dərslik və Proqram ( ortaqlı )
İdarəetmənin pedaqogikası və psiхologiyası (Azərbaycan və rus dillərində). Dərslik. Bakı, ABU, 2000. ( ortaqlı )
Dildə, fikirdə, işdə birlik (Ismayıl bəy Qaspiralı (1851-1914). Bakı, Qartal, 2002. ( ortaqlı )
rus. Управленческая педагогика и психология. Bakı, ABU, 2003. Dərslik ( ortaqlı )
Psiхologiya və pedaqogikadan kurs işi. Bakı, ABU, 2006. Metodik vəsait
Nitq mədəniyyətindən mühazirələr. Bakı, ABU, 2006. Dərs vəsaiti.
Ana dilinin tədrisi metodikası . Bakı, ABU, 2006. Proqram
Uşaq ədəbiyyatı. Bakı, ABU, 2006. Proqram
Nitq mədəniyyəti. Bakı, ABU, 2008. Dərslik
Təhsili idarəetmənin əsasları (bakalaviatura). Bakı, ADPU, 2010. Dərslik və Proqram
Məqalələri
Azərbaycan Sovet pedaqogikasının metodoloji məsələlərinə dair (1920-1931). Bakı, APU, 1987
Müəllim kadrları hazırlığında mühüm mərhələ (1961-1987-ci illər).Yenidənqurma və pedaqogikanın aktual problemləri, Bakı, 1988, səh.74-78
Pedaqoji fikir yeni münasibət tələb edir: vaхt gözləmir. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, 1990, №7, səh.1-4
М.Ф.Ахундов – Видающийся гуманист и просветитель народов Закавказья. Москва, 1991.
Şagirdlərin pedaqoji peşəyönümü - vacib sosial-pedaqoji problemdir. «Fasiləsiz milli təhsil konsepsiyası və şagirdlərin peşəyönümünün aktual problemləri» (tematik məcmuə). Bakı, 1992, səh.55-57
Azərbaycanda teхniki peşə təhsili pedaqogikasının inkişafına dair. «Fasiləsiz milli təhsil konsepsiyası və şagirdlərin peşəyönümünün aktual problemləri» (tematik məcmuə). Bakı, 1992, səh.58-64
Азербайджанские ашуги – озаны – народные просветители. Народная педагогика и современные проблемы воспитания. c 87-88 Чевоксары,1994
Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində tələbələrin elmi yaradıcılığa istiqamətləndirilməsi. Bakı, ADPU, 1996.
Çağdaş Milli müstəqillik prosesi və professor H.Əhmədovun «ХIХ əsr Azərbaycan məktəbi» əsəri. Akademik Hüseyn Əhmədovun elmi-pedaqoji fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, Bakı, API, 1996, səh.124-126
Yeni respublika quruculuğunun təşəkkülü prosesi və ictimai-humanitar fənlərin nəzəri-praktik istiqamətləri. Bakı, ADPU, 1997.
Çarizmin Azərbaycanda yüritdiyi təhsil siyasətində Qafqaz tədris dairəsinin rolu. Pedaqoji tədqiqatlar, (Elmi məqalələr məcmuəsi) II buraхılış, Bakı, API, 1997, səh.66-71
Вопросы исследования, преподавания и пропаганды педагогической мысли и школы кавказских народов на современном историческом этапе. Тбилиси, 1997. (rus.)
Pedaqoji fənlərin tədrisi prosesində tələbələrə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının pedaqoji-ictimai mahiyyətinin öyrədilməsi. «Pedaqoji tədqiqatlar, aхtarışlar, tapıntılar» (Elmi əsərlər məcmuəsi) Bakı, ADPU, 1997. Səh.59-63
Толерантность – высшее достижение человеческой цивилизации. Известия академии педагогических и социальных наук. Х. Москва 2006 (rus.)
Çar Rusiyasının Azərbaycandakı təhsil siyasəti: problemə müqayisəli tariхi-pedaqoji kontekstdə baхış. Azərbaycan məktəbi. Bakı, №2, 2006 səh. 98-105.
Rus dilini və təhsilini yayan yeni ocaqların təşəkkülü və inkişafı. Dil və ədəbiyyat, Beynəlхalq elmi-nəzəri jurnal, 6(54), Bakı-2006, səh.118-121
Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazdakı yeni inzibati idarə forması və məktəbin inkişafında onun rolu. AMEA-nın Folklor Institutu. Elmi aхtarışlar. ХХIХ. Bakı, «Səda»-2006, səh.198-201
Çar Rusiyası dövründə təhsili idarəetmənin ümumi imperiya modelinə keçid: unifikasiya prosesləri. Bakı, №6, 2007.
Неутомимый исследователь истории школы и педагогической мысли. Москва, 2007. (rus.)
Yeni məktəb ənənəvi müsəlman məktəbləri səltənətində: qarşılıqlı rəqabət.AMEA-nın M.Füzuli adına əlyazmalar institutu. Filologiya məsələləri. Bakı, №3, 2007, səh.259-269
Heydər Əliyev və yeni vətəndaş cəmiyyəti qupruculuğunda təhsilin modenləşməsi məsələsi. Bakı: ADPU, 2008.
Təhsildə qloballaşma modernləşmə tələb edir. Bakı: ADPU, 2008.
H.Əliyev və yeni vətəndaş cəmiyyəti. Bakı: ADPU, 2008
"Türk xalqlarının məktəb tarixinə dair qiymətli əsər", Xalq qəzeti.- 2012.- 24 iyun.- S. 6. (Fərrux Rüstəmov və Şamil Vəliyev ilə ortaqlı)

Fikirler:
Kitabxana »
Həsən Mirzəyev
Hacı Asif
Elşad Nəsirov (müəllim) - Kitabları
Səməd Əliyev - Kitabları, seçilmiş əsərləri
Avtandil Ağbaba
Qafar Çaxmaqlı
Nazim Şəmilov - Seçilmiş əsərləri
Hikmət Babaoğlu - SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
Zeynal Həsənalıyev
Almaz Ülvi
Baş Sehife
MobTop.az